Общинска избирателна комисия Болярово


РЕШЕНИЕ
№ 79-МИ
Болярово, 03.11.2023

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощен представител на ПП „Възраждане” в община Болярово, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023 г.

В ОИК Болярово е постъпил списък №3 на упълномощения представител от ПП „Възраждане” за община Болярово, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 05 ноември 2023 г., депозиран от Ангел Стефанов Митов - упълномощен представител на ПП „Възраждане” заведен с вх. № 126 от 03.11.2023г   във входящия регистър на ОИК Болярово.

Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат, като включва 1 /едно/ лице. Вписването на представителя на техническия носител е съобразено с последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

 Предвид изложеното и на основание  чл. 87, ал.1, т.1 вр. с чл.124, ал.4 от ИК и Решение № 2664-МИ от 13.10.2023г на ЦИК, Общинска избирателна комисия Болярово

 

                                                                  РЕШИ:

 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинската избирателна комисия Болярово списък на упълномощения представител на ПП „Възраждане” в община Болярово за участие  в изборите за общински съветници и за кметове на 05.11.2023 г., при спазване изискванията за защита на личните данни по отношение на 1 /едно/ лице, за което не е открито несъответствие, както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Асен Янев Моллов 

    

 

 

Решението да се впише в електронния регистър.

 Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК, чрез Общинска избирателна комисия Болярово. 

Председател: Драгомир Минков Димитров

Секретар: Стоянка Стоянова Николова

* Публикувано на 03.11.2023 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 86-МИ / 05.01.2024

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 85-МИ / 05.11.2023

    относно: Предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци от гласуване на втори тур за изборите за кметове на кметства на 05.11.2023 г. в Община Болярово

  • № 84-МИ / 05.11.2023

    относно: Избор на кмет на кметство Попово.

всички решения