09.11.2015

Съобщение

Следващото заседанието на ОИК Болярово, ще се състои на 09.11.2015 от 17:00 часа

22.10.2015

Съобщение

На вниманието на всички СИК на територията на общ. Болярово:

Напомняме, че съгласно чл.184 ал. 1 от ИК забранява се поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50м. от входа на сградата, която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

Съгласно чл. 184 ал. 2 от ИК, „Когато секционната изберателна комисия установи наличие  на материали по ал. 1, СИК незабавно ги отстранява – при необходимост със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на МВР.”

 

19.10.2015

Съобщение

Заседание на комисията на 19.10.2015г. от 17:00 часа.

19.10.2015

Съобщение

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

16.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Болярово информира, че на 19 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на община Болярово.

16.10.2015

Съобщение

Обучението на членове на СИК, ще се проведе на: 20.10.2015г. от 13:00 часа в залата на  Профсъюзен дом гр. Болярово.

16.10.2015

Съобщение

Гражданите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, желаещи да гласуват в изборния ден, могат да правят заявки за помощ на 25.10.2015г. от 08:00 до 18:00 часа в общ. Болярово на телефони: 04741/60-93 и 04741/69-32. На разположение ще бъдат осигурени дежурни автомобили. За гр.Болярово СИК 280300001 е определена за гласуване на избиратели с физически увреждания.

06.10.2015

Съобщение

Следващото заседание, ще се състои на 07.10.2015г. от 17:00 часа.

05.10.2015

Съобщение

Задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници и заместващи застъпници на кандидатска листа.

 1. Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
 2. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия или коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.
 3. Общият брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници от партиите и/или коалициите и инициативен комитет не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на община Ямбол.
 4. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на кандидатските листи за общински съветници и за кмет на повече от една партия и коалиция, инициативен комитет.
 5. 5. Застъпниците се регистрират от Общинска избирателна комисия до изборния ден, чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението се прилагат:

 • Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.
 • Списък по образец Приложение №68-МИ на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител вид excel формат).
 1. 6. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 3. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 5.
 2. 7. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции в община Ямбол.

Заместващите застъпници се регистрират от ОИК до изборния ден, чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението се прилагат:

 • Заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно, в случаите, когато заявлението за регистрация на заместващи застъпници се подписва и/или подава от упълномощени лица.
 • Списък по образец Приложение №69-МИ на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници, съдържащ реквизитите му (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител вид excel формат).
30.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол нaпомня, че на 04 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец (Приложение 16-МИ), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община и на съответния e-mail адрес: [email protected] ; по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

25.09.2015

Съобщение

На дата 29.09.2015г. от 17:00 ще се проведе следващото заседание на ОИК Болярово.

20.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Болярово, ще се състои на 20.09.2015 от 16:00 часа 

20.09.2015

Съобщение

Следващото заседанието на ОИК Болярово, ще се състои на 22.09.2015 от 18:00 часа

12.09.2015

Съобщение

Приемането на документи за регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, започва от 9,00 ч. на 15 септември (вторник) 2015 г., съгласно Решение №1632-МИ от 31 август 2015 г. на Централната избирателна комисия.

Документите ще се приемат в Общинска избирателна комисия в община Болярово, намираща се в сградата ул. „9-ти Септември“ №19, ет. 2 стая 2.

Приемането на документите се извършва всеки календарен ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатите за общински съветници и за кметове, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 18.00 часа на 22.09.2015 г.

            Необходими документи за регистрация, съгласно Решение № 1632-МИ от 31.08.2015г. на ЦИК:

 1. Регистриране на кандидатски листи за общински съветници и за кметове по предложение от партии, коалиции и местни коалиции.
 2. Писмено предложение - Приложение № 58-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 3. Заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);
 4. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 5. Декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);
 6. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);
 7. Кандидатът по предходната точка 5 представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по т. 5 декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;
 8. Пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

ІІ. Регистриране на кандидатска листа по предложение от инициативен комитет.

 1. Писмено предложение - Приложение № 59-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 2. СПИСЪК на хартиен и на технически носител в структуриран електронен вид с избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат - Приложение №66-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 3. Заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилият го Инициативен комитет (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);
 4. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 5. Декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);
 6. Декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);
 7. Удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

Документите по т.6 и 7 се отнасят само за кандидати за общински съветници- граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани.

 1. Пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т Инициативният комитет пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

За извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от Общинската избирателна комисия е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат.

09.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че в съобщение на ЦИК публикувано на интернет страницата на 07.09.2015г., са публикувани указания за попълване на „списък“ в структурен вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници и кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015г. В посоченото съобщение е разяснен начина за въвеждане на данните от списъците по Приложение №66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове. За целта да се използва програмата „Списък на лица“, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети. Програмата може да се изтегли от тук. Подробно е описан начина за работа с програмата при нанасяне на данните за изготвяне на списък на лица подкрепящи регистрацията на независим кандидат. След завършване на списъка, същият се записва веднъж като файл във формат Excel и втори път като файл CVS /coma delimited/ като името на файла съдържа името на независимия кандидат. Тези 2 файла се записват на технически носители на технически носители /CD/ или /USB/ и се представят в ОИК, заедно с документацията. Записът във файла да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.
08.09.2015

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 oктомври 2015 г. e от 09.00 ч. до 17.00 ч. всеки календарен ден в Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол, намираща се в сградата на ул.” 9-ти Септеври 19 „.  Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е 18.00 ч. на 14 септември 2015 г.

         Необходимите документи за регистрация са описани в Решение № 1550-МИ от 27.08.2015г. на ЦИК и са както следва:

 

I . Регистрация на партии и коалиции

 1. Заявление за регистрация до ОИК - Приложение № 44-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове;
 2. Копие от удостоверение за регистрация на партия/коалиция в ЦИК;
 3. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

      4.Пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощено/и лице/а.

 

ІI. Регистрация на местни коалиции

 

 1. Заявлението за регистрация на местна коалиция - Приложение № 45-МИ от изборните книжа
 2. Решение за образуване на местната коалиция,
 3. Образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и местната коалиция;
 4. Образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;
 5. Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;
 6. Копие от удостоверението за регистрацията в ЦИК на всяка от партиите и коалициите в състава на местната коалиция;
 7. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;
 8. Имената и длъжностите на лицето/ата, което/ито ще отговаря/т за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

   ІІI. Регистрация на инициативните комитети за издигане на кандидатури на независими кандидати

 

 1. Заявление за регистрация - Приложение № 52-МИ от изборните книжа.  
 2. Решението за образуване на инициативния комитет;
 3. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
 4. Декларация по образец - Приложение № 54-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;
 5. Декларация по образец - Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;
 6. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
 1. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с   предизборната кампания.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 101 / 09.11.2015

  относно: Oпределяне на лицe, осигуряващо функционирането на интернет стратицата на Общинска избирателна комисия в община Болярово

 • № 100 / 09.11.2015

  относно: Определяне на оправомощен представител на ОИК – Болярово за подписване на констативен протокол с общинска администрация Болярово

 • № 99 / 01.11.2015

  относно: Избор на кмет на кметство Стефан Караджово

всички решения